"Absolwent studiów podyplomowych na kierunkach: przygotowanie pedagogiczne, terapia pedagogiczna oraz pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Studia te kończą się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych...."
więcej informacji >

Charakterystyka studiów

Studia mają charakter kwalifikacyjny. Nadają kwalifikacje do pracy w szkołach i instytucjach podległych Ministerstwu Edukacji Narodowej na stanowisku nauczyciela zgodnie z: ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela oraz ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

W przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia absolwenci uzyskują przygotowanie do pracy jako nauczyciele przedmiotów (do prowadzenia zajęć) zgodnie ze swoim przygotowaniem merytorycznym w przedszkolach i szkołach podstawowych; natomiast osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów magisterskich uzyskują kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela zgodnie ze swoim przygotowaniem merytorycznym w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, szkolnictwie ponadgimnazjalnym i w kształceniu zawodowym.

Ogólne cele kształcenia w ramach studiów podyplomowych są zgodne z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, tzn. po zakończeniu kształcenia w ramach studiów podyplomowych absolwent:

 1. posiada wiedzę psychologiczną i pedagogiczną pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania - uczenia się;
 2. posiada wiedzę z zakresu dydaktyki i szczegółowej metodyki działalności pedagogicznej, popartą doświadczeniem w jej praktycznym wykorzystywaniu;
 3. posiada umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły, w tym do samodzielnego przygotowania i dostosowania programu nauczania do potrzeb i możliwości uczniów;
 4. wykazuje umiejętność uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji i materiałów;
 5. umiejętnie komunikuje się przy użyciu różnych technik, zarówno z osobami będącymi podmiotami działalności pedagogicznej, jak i z innymi osobami współdziałającymi w procesie dydaktyczno-wychowawczym oraz specjalistami wspierającymi ten proces;
 6. charakteryzuje się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością, refleksyjnością oraz postawami prospołecznymi i poczuciem odpowiedzialności;
 7. jest praktycznie przygotowany do realizowania zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela.

Studia trwaja trzy semestry i kończą się przygotowaniem pracy końcowej i złożeniem egzaminu końcowego.

Liczba godzin: 370 godzin zajęć teoretycznych realizowanych w formie wykładów i ćwiczeń oraz 150 godz. praktyk pedagogicznych.

Odpłatność: 3400 zł (płatne w 3 ratach: 1200 zł, 1200 zł, 1000 zł).

Zasady rekrutacji Zasady rekrutacji są zgodne z Uchwałą Nr 1022/09/V/2014 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 12 września 2014 roku w sprawie zmian w regulaminie studiów podyplomowych w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

 

Warunki i tryb rekrutacji

§ 14

1. Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być obywatele polscy oraz cudzoziemcy.
2. Na studia podyplomowe może być przyjęta osoba legitymująca się dyplomem ukończenia studiów wyższych, tj. posiadająca tytuł zawodowy licencjata, inżyniera, magistra lub tytuł równorzędny, uzyskany w Polsce lub innym kraju. W przypadku dyplomu uzyskanego w innym kraju, obowiązują odpowiednie przepisy o uznawaniu dyplomów ukończenia studiów wyższych.
3. Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia podyplomowe na zasadach określonych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.
4. Warunki i tryb rekrutacji na studia, limit miejsc, termin i miejsce składania dokumentów podaje do publicznej wiadomości kierownik studiów podyplomowych co najmniej na jeden miesiąc przed terminem rozpoczęcia zajęć.
5. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają w dziekanacie wydziału prowadzącego studia następujące dokumenty:
 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe kierowane do dziekana wydziału prowadzącego studia,
 • kwestionariusz osobowy,
 • odpisu dyplomu (dyplomów) ukończenia wyższych studiów (licencjackich, magisterskich lub licencjackich i magisterskich) potwierdzającego posiadanie przygotowania merytorycznego do prowadzenia  przedmiotu
 • czytelna kserokopia dowodu osobistego
 • 1 zdjęcie.

§ 15

1. Przyjęć na studia podyplomowe dokonuje się po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego zgodnego z warunkami rekrutacji.
2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe przyjmowani są na podstawie dokumentów określonych w warunkach rekrutacji.
3. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza kierownik studiów podyplomowych.
4. Jeżeli liczba kandydatów przekracza liczbę miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, chyba że warunki przyjęć na studia podyplomowe stanowią inaczej.
5. Decyzję o spełnieniu warunków przyjęcia na studia podyplomowe podejmuje kierownik studiów podyplomowych. Decyzja o odmowie przyjęcia wymaga uzasadnienia.
6. Od decyzji kierownika studiów podyplomowych o odmowie przyjęcia na studia przysługuje odwołanie do dziekana wydziału prowadzącego studia w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Decyzja dziekana jest ostateczna.
7. Osoba zakwalifikowana do przyjęcia na studia podyplomowe staje się słuchaczem studiów, jeżeli:a) podpisze umowę o odpłatności za studia podyplomowe, o której mowa w § 23 ust. 3; b) wniesie w wyznaczonym terminie opłatę za pierwszy semestr studiów podyplomowych, tzn. na dwa tygodnie przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych.

 

Rekrutacja  na rok 2019/2020 trwa od 15 czerwca do 15 września 2019.

Pobierz pliki:

 1. kwestionariusz
 2. podanie