"Absolwent studiów podyplomowych na kierunkach: przygotowanie pedagogiczne, terapia pedagogiczna oraz pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Studia te kończą się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych...."
więcej informacji >

Program studiów

Program Studiów Podyplomowych Terapia Pedagogiczna

PROGRAM STUDIÓW NABÓR 2015/16

Nazwa przedmiotu

Forma
zaliczenia

semestr

Forma zajęć

ECTS

Wykł.

Kon.

Sem.

Wybrane zagadnienia psychologii klinicznej i psychopatologii

Z,E

1

30

 

 

2

Pedagogika specjalna

Z,E

1

20

10

 

2

Elementy logopedii i terapii zaburzeń mowy

Z

1

20

10

 

2

Podstawy prawne udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Z

1

5

 

 

1

Diagnoza psychopedagogiczna

Z,E

1

10

10

 

2

Organizacja i prowadzenie procesu terapeutycznego

Z

1

10

 

 

1

Metodyka zajęć korekcyjno-kompenacyjnych i wyrównawczych dla dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się czytania i pisania

Z,E

2

10

20

 

2

Metodyka zajęć korekcyjno-kompenacyjnych i wyrównawczych dla dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki

Z

2

10

10

 

1

Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i rewalidacyjnych dla dzieci i młodzieży upośledzonej w stopniu lekkim

Z

2

5

10

 

1

Terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami percepcji wzrokowej i niedowidzących

Z

2

5

10

 

1

Terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami percepcji słuchowej i niedosłyszących

Z

2

5

10

 

1

Terapia zaburzeń rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci i niedostosowania społecznego młodzieży

ZE

2

10

20

 

2

Praca z uczniem szczególnie uzdolnionym

Z

3

5

10

 

1

Metoda Dobrego Startu

Z

3

5

10

 

1

Elementy arteterapii

Z

3

5

10

 

1

Elementy muzykoterapii

Z

3

5

10

 

1

Integracja sensoryczna

Z

3

 

20

 

1

Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne

Z

3

5

10

 

1

Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych

Z

3

 

5

 

1

Seminarium dyplomowe

Z

2, 3

 

 

20

2

Praktyka pedagogiczna o charakterze terapeutycznym w wymiarze 60 godz. realizowana w semestrach II i III

5

Praca końcowa i egzamin końcowy

3

Efekty kształcenia