"Absolwent studiów podyplomowych na kierunkach: przygotowanie pedagogiczne, terapia pedagogiczna oraz pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Studia te kończą się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych...."
więcej informacji >

Charakterystyka studiów

Studia mają charakter kwalifikacyjny. Nadają kwalifikacje do prowadzenia zajęć z terapii pedagogicznej (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne) w przedszkolu, szkołach, placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych zajmujących się prowadzeniem terapii pedagogicznej dzieci oraz  nadaje kwalifikacje do prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych dla  rodziców, poradnictwa dla uczniów, rodziców i nauczycieli oraz konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli z zakresu terapii pedagogicznej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. (Dz. U. z 2013 r., poz. 532). oraz na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 Ustawy z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), a także Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.03.2009 r. (Dz.U. Nr 50, poz. 400) w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Charakterystyka kwalifikacji:

Studia dają pełne kwalifikacje w zakresie terapii pedagogicznej. Absolwent jest przygotowany do pracy na stanowisku:
1. nauczyciela zajęć specjalistycznych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz
2. nauczyciela prowadzącego zajęcia specjalistyczne w przedszkolu, szkole podstawowej i placówce (nauczyciel – specjalista terapii pedagogicznej), a w szczególności do prowadzenia:
- zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się;
- zajęć wspomagających wychowawczą funkcję rodziny, zapobiegających zachowaniom dysfunkcyjnym uczniów oraz wspierających ich rozwój,
- zajęć warsztatowych dla rodziców i nauczycieli doskonalących umiejętności z zakresu komunikacji społecznej oraz umiejętności wychowawczych
- zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 2 marca 2009 r. § 2.1. (w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli…) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
Zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej dnia 17 kwietnia 2012 roku zmieniające  rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczyciel niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli

Celem studiów jest zdobycie szerokiej wiedzy i umiejętności w zakresie  prowadzenia indywidualnych oraz grupowych zajęć terapeutycznych z dziećmi mającymi trudności w uczeniu się i wykazującymi zaburzenia zachowania oraz przygotowanie nauczycieli do stwarzania optymalnych warunków nauki dla dzieci ujawniających specjalne potrzeby edukacyjne.

Absolwenci uzyskują kwalifikacje do prowadzenia:

  • zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym (§ 6 ust.1, pkt.4, § 6 ust.2, pkt.1);
  • prowadzenia badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych (§ 29, ust.1);
  • minimalizowania skutków zaburzeń rozwojowych, zapobiegania zburzeniom zachowania (§ 29, ust.2);
  • terapii indywidualnej i grupowej (§ 29, ust.3), porad i konsultacji (§ 6 ust.1, pkt.6, § 6 ust.2, pkt.2) oraz warsztatów i szkoleń dla rodziców i nauczycieli (§ 6 ust.4);
  • działań wspierających rozwój ucznia (§ 22, ust.1, pkt.5) i jego mocnych stron (§ 29, ust.1);
  • a także zajęć rozwijających uzdolnienia (§ 6, ust.1, pkt.2).

Absolwent uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające uzyskanie kwalifikacji do pracy w grupach przedszkolnych i klasach szkolnych z dziećmi ze specjalnymi trudnościami w uczeniu się, w tym integracyjnych, oraz kwalifikacje do prowadzenia diagnozy i terapii pedagogicznej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Adresaci: Studia przeznaczone są dla nauczycieli pracujących w przedszkolach, szkołach, pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych, pedagogów szkolnych, psychologów, pracowników pedagogicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych, posiadających pełne kwalifikacje zawodowe, tj. dyplom ukończenia szkoły wyższej oraz przygotowanie pedagogiczne.

Czas trwania studiów: trzy semestry. Studia kończą się przygotowaniem pracy końcowej i złożeniem egzaminu końcowego.

Liczba godzin zajęć: 370 godz. zajęć  teoretycznych realizowanych w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów oraz 60 godz. praktyk terapeutycznych.

Odpłatność: 3400 zł (płatne w trzech ratach: 1200 zł. 1200 zł,1000 zł).

Zasady rekrutacji
Zasady rekrutacji są zgodne z Uchwałą Nr 1022/09/V/2014 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 12 września 2014 roku w sprawie zmian w regulaminie studiów podyplomowych w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

"V. Warunki i tryb rekrutacji

§ 14
1. Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być obywatele polscy oraz cudzoziemcy.
2. Na studia podyplomowe może być przyjęta osoba legitymująca się dyplomem ukończenia studiów wyższych, tj. posiadająca tytuł zawodowy licencjata, inżyniera, magistra lub tytuł równorzędny, uzyskany w Polsce lub innym kraju. W przypadku dyplomu uzyskanego w innym kraju, obowiązują odpowiednie przepisy o uznawaniu dyplomów ukończenia studiów wyższych.
3. Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia podyplomowe na zasadach określonych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.
4. Warunki i tryb rekrutacji na studia, limit miejsc, termin i miejsce składania dokumentów podaje do publicznej wiadomości kierownik studiów podyplomowych co najmniej na jeden miesiąc przed terminem rozpoczęcia zajęć.
5. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają w dziekanacie wydziału prowadzącego studia następujące dokumenty:
a) podanie o przyjęcie na studia podyplomowe kierowane do dziekana wydziału prowadzącego studia,
b) kwestionariusz osobowy,
c) odpisu dyplomu (dyplomów) ukończenia wyższych studiów (licencjackich, magisterskich lub licencjackich i magisterskich) potwierdzającego posiadanie przygotowania merytorycznego do prowadzenia  przedmiotu
d) czytelna kserokopia dowodu osobistego
d) 1 zdjęcie.

§ 15
1. Przyjęć na studia podyplomowe dokonuje się po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego zgodnego z warunkami rekrutacji.
2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe przyjmowani są na podstawie dokumentów określonych w warunkach rekrutacji.
3. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza kierownik studiów podyplomowych.
4. Jeżeli liczba kandydatów przekracza liczbę miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, chyba że warunki przyjęć na studia podyplomowe stanowią inaczej.
5. Decyzję o spełnieniu warunków przyjęcia na studia podyplomowe podejmuje kierownik studiów podyplomowych. Decyzja o odmowie przyjęcia wymaga uzasadnienia.
6. Od decyzji kierownika studiów podyplomowych o odmowie przyjęcia na studia przysługuje odwołanie do dziekana wydziału prowadzącego studia w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Decyzja dziekana jest ostateczna.
7. Osoba zakwalifikowana do przyjęcia na studia podyplomowe staje się słuchaczem studiów, jeżeli:
a) podpisze umowę o odpłatności za studia podyplomowe, o której mowa w § 23 ust. 3;
b) wniesie w wyznaczonym terminie opłatę za pierwszy semestr studiów podyplomowych, tzn. na dwa tygodnie przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych.