"Absolwent studiów podyplomowych na kierunkach: przygotowanie pedagogiczne, terapia pedagogiczna oraz pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Studia te kończą się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych...."
więcej informacji >

Charakterystyka studiów

Data rozpoczęcia: październik 2020

Cel studiów: absolwenci studiów  uzyskują kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela przedmiotu (przedmiotów) na etapie (etapach) edukacyjnych zgodnie z dyscypliną na dyplomie i poziomem ukończonych studiów wyższych:

- nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych

- nauczyciel języków obcych

- inne (po skonsultowaniu z Kierownikiem studiów)

Grupa docelowa: zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela absolwenci studiów wyższych kierunków i specjalności innych niż pedagogiczne (bez przygotowania pedagogicznego), którzy pragną uzyskać kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach i innych placówkach oświatowych w zakresie nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz jako nauczyciele języków obcych.

Cena: 3900 zł (3 x 1300 zł)

Ilość godzin – 460 godzin zajęć + 150 godz. praktyk

Czas trwania studiów: 3 semestry

Brak wpisowego!

Zajęcia dydaktyczne maksymalnie dwie soboty i niedziele w miesiącu

Profesjonalna kadra pedagogiczna

Opis warunków uczestnictwa

Rejestracja: do 20 września 2020 roku (decyduje kolejność zgłoszeń)

Złożenie dokumentów:

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają następujące dokumenty (budynek B pokój 116 lub 110):

a) podanie o przyjęcie na studia podyplomowe kierowane do dziekana wydziału prowadzącego studia,

b) kwestionariusz osobowy,

c) odpisu dyplomu (dyplomów) ukończenia wyższych studiów (licencjackich, magisterskich lub licencjackich i magisterskich) potwierdzającego posiadanie przygotowania merytorycznego do prowadzenia  przedmiotu

d) czytelna kserokopia dowodu osobistego

d) 1 zdjęcie.

Osoba kontaktowa: Prof. ATH dr hab. Ewa Kochanowska Tel. 511 778 162, mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

mgr Dominika Machnio Tel. 609057103, mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Zasady rekrutacji Zasady rekrutacji są zgodne z Uchwałą Nr 1022/09/V/2014 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 12 września 2014 roku w sprawie zmian w regulaminie studiów podyplomowych w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

 

Warunki i tryb rekrutacji

§ 14

1. Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być obywatele polscy oraz cudzoziemcy.
2. Na studia podyplomowe może być przyjęta osoba legitymująca się dyplomem ukończenia studiów wyższych, tj. posiadająca tytuł zawodowy licencjata, inżyniera, magistra lub tytuł równorzędny, uzyskany w Polsce lub innym kraju. W przypadku dyplomu uzyskanego w innym kraju, obowiązują odpowiednie przepisy o uznawaniu dyplomów ukończenia studiów wyższych.
3. Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia podyplomowe na zasadach określonych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.
4. Warunki i tryb rekrutacji na studia, limit miejsc, termin i miejsce składania dokumentów podaje do publicznej wiadomości kierownik studiów podyplomowych co najmniej na jeden miesiąc przed terminem rozpoczęcia zajęć.
5. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają w dziekanacie wydziału prowadzącego studia następujące dokumenty:
  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe kierowane do dziekana wydziału prowadzącego studia,
  • kwestionariusz osobowy,
  • odpisu dyplomu (dyplomów) ukończenia wyższych studiów (licencjackich, magisterskich lub licencjackich i magisterskich) potwierdzającego posiadanie przygotowania merytorycznego do prowadzenia  przedmiotu
  • czytelna kserokopia dowodu osobistego
  • 1 zdjęcie.

§ 15

1. Przyjęć na studia podyplomowe dokonuje się po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego zgodnego z warunkami rekrutacji.
2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe przyjmowani są na podstawie dokumentów określonych w warunkach rekrutacji.
3. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza kierownik studiów podyplomowych.
4. Jeżeli liczba kandydatów przekracza liczbę miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, chyba że warunki przyjęć na studia podyplomowe stanowią inaczej.
5. Decyzję o spełnieniu warunków przyjęcia na studia podyplomowe podejmuje kierownik studiów podyplomowych. Decyzja o odmowie przyjęcia wymaga uzasadnienia.
6. Od decyzji kierownika studiów podyplomowych o odmowie przyjęcia na studia przysługuje odwołanie do dziekana wydziału prowadzącego studia w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Decyzja dziekana jest ostateczna.
7. Osoba zakwalifikowana do przyjęcia na studia podyplomowe staje się słuchaczem studiów, jeżeli:a) podpisze umowę o odpłatności za studia podyplomowe, o której mowa w § 23 ust. 3; b) wniesie w wyznaczonym terminie opłatę za pierwszy semestr studiów podyplomowych, tzn. na dwa tygodnie przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych.

 

Rekrutacja  na rok 2020/2021 trwa od 15 czerwca do 20września 2020

Pobierz pliki:

  1. kwestionariusz
  2. podanie