"Absolwent studiów podyplomowych na kierunkach: przygotowanie pedagogiczne, terapia pedagogiczna oraz pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Studia te kończą się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych...."
więcej informacji >

Koncepcja i regulamin praktyk pedagogicznych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk

Praktyka pedagogiczna  jest ściśle powiązana  z komponentami modułów stanowiąc integralną całość zaprojektowaną tak, aby wiedza teoretyczna stanowiła podstawę do nabywania praktycznych umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu nauczyciela. Łączna liczba godzin praktyk wynosi 150 godzin i realizowana jest w dwóch formach: praktyki psychologiczno-pedagogicznej o charakterze hospitacyjno-asystenckim (30 godzin) oraz praktyki dydaktycznej o charakterze metodycznym (120 godzin). Celem praktyki psychologiczno-pedagogicznej jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą opiekuńczo-wychowawczą z uczniami, zarządzaniem grupą i diagnozowaniem indywidualnych potrzeb uczniów oraz konfrontowanie nabywanej wiedzy psychologiczno-pedagogicznej z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym. Praktyka odbywa się równolegle z realizacją modułów. Praktyka odbywa się, w zależności od etapu edukacyjnego, którego dotyczy kształcenie osoby przygotowującej się do wykonywania zawodu nauczyciela, w szkole lub placówce realizującej kształcenie na danym etapie edukacyjnym lub etapach edukacyjnych. Celem praktyki metodycznej jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą dydaktyczno -wychowawczą nauczyciela i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu dydaktyki szczegółowej (metodyki nauczania) z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym.

Praktyka pedagogiczna jest obowiązkowa.

 • Student zobowiązany jest do zrealizowania (zgodnie z SKN) praktyki w wymiarze 150 godzin.
 • W pierwszym semestrze realizowana jest praktyka psychologiczno-pedagogiczna o charakterze hospitacyjno-asystenckim w wymiarze 30 godzin (zaliczenie po I semestrze) , w II i III semestrze studiów podyplomowych realizowana jest praktyka metodyczna w wymiarze 120 godzin (zaliczenie do końca trzeciego semestru).
 • Nie ma możliwości realizowania mniejszej liczby godzin praktyk niż podane powyżej. Osoby zatrudnione w placówkach oświatowych aktualnie w trakcie trwania studiów podyplomowych jako nauczyciele otrzymują zaliczenie praktyki na podstawie odpowiedniego zaświadczenia z zakładu pracy potwierdzające  wykonywani e zawodu nauczyciela w placówce i opinii przełożonego.

Cele i zadania praktyki

Celem praktyki psychologiczno-pedagogicznej jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą opiekuńczo-wychowawczą z uczniami, zarządzaniem grupą i diagnozowaniem indywidualnych potrzeb uczniów,  z pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczyciela i konfrontowanie nabytej wiedzy psychologiczno-pedagogicznej  i z zakresu dydaktyki szczegółowej (metodyki nauczania) z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym.

W trakcie praktyki hospitacyjno-asystenckiej następuje kształtowanie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych przez:

1) zapoznanie się ze specyfiką przedszkola, szkoły lub placówki, w której praktyka jest odbywana, w szczególności poznanie realizowanych przez nią zadań opiekuńczo-wychowawczych, sposobu funkcjonowania, organizacji pracy, pracowników, uczestników procesów pedagogicznych oraz prowadzonej dokumentacji;
2) obserwowanie:
a) zorganizowanej i podejmowanej spontanicznie aktywności formalnych i nieformalnych grup uczniów,
b) aktywności poszczególnych uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
c) interakcji dorosły (nauczyciel, wychowawca) – dziecko oraz interakcji między dziećmi i młodzieżą (w tym samym i w różnym wieku),
d) procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego w grupach wychowawczych, ich prawidłowości i zakłóceń,
e) czynności podejmowanych przez opiekuna praktyk oraz prowadzonych przez niego zajęć,
f) sposobu integrowania przez opiekuna praktyk różnej działalności, w tym opiekuńczo wychowawczej, dydaktycznej, pomocowej i terapeutycznej,
g) dynamiki grupy, ról pełnionych przez uczestników grupy, zachowania i postaw dzieci i młodzieży,
h) działań podejmowanych przez opiekuna praktyk na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i zachowania dyscypliny w grupie;
3) współdziałanie z opiekunem praktyk w:
a) sprawowaniu opieki i nadzoru nad grupą oraz zapewnianiu bezpieczeństwa,
b) podejmowaniu działań wychowawczych wynikających z zastanych sytuacji,
c) prowadzeniu zorganizowanych zajęć wychowawczych,
d) podejmowaniu działań na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
4) pełnienie roli opiekuna-wychowawcy, w szczególności:
a) diagnozowanie dynamiki grupy oraz pozycji jednostek w grupie,
b) poznawanie uczniów i wychowanków, ich sytuacji społecznej, potrzeb,
zainteresowań i zdolności, a takŜe określanie poziomu rozwoju oraz wstępne diagnozowanie dysfunkcji i zaburzeń,
c) samodzielne prowadzenie działań opiekuńczo-wychowawczych wobec grupy i poszczególnych uczniów i wychowanków w grupie,
d) sprawowanie opieki nad grupą w toku spontanicznej aktywności uczniów i wychowanków,
e) organizację i prowadzenie zajęć wychowawczych (w tym zajęć integrujących grupę i działań profilaktycznych) w oparciu o samodzielnie opracowywane scenariusze,
f) animowanie aktywności grupy i współdziałania jej uczestników, organizowanie pracy uczniów i wychowanków w grupach zadaniowych,
g) podejmowanie indywidualnej pracy z uczniami i wychowankami (w tym uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi),
h) podejmowanie działań wychowawczych o charakterze interwencyjnym w sytuacjach konfliktu, zagrożenia bezpieczeństwa, naruszania praw innych lub nieprzestrzegania ustalonych zasad,
i) sprawowanie opieki nad uczniami i wychowankami poza terenem przedszkola, szkoły lub placówki;
5) analizę i interpretację zaobserwowanych albo doświadczanych sytuacji i zdarzeń
pedagogicznych, w tym:
a) prowadzenie dokumentacji praktyki,
b) konfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką,
c) ocenę własnego funkcjonowania w toku realizowania zadań opiekuńczych i wychowawczych (dostrzeganie swoich mocnych i słabych stron),
d) ocenę przebiegu prowadzonych działań oraz realizacji zamierzonych celów,
e) konsultacje z opiekunem praktyk w celu omawiania obserwowanych sytuacji i przeprowadzanych działań,
f) omawianie zgromadzonych doświadczeń w grupie studentów (słuchaczy).

W trakcie praktyki dydaktycznej o charakterze metodycznej następuje kształtowanie kompetencji dydaktycznych przez:

1) zapoznanie się ze specyfiką szkoły lub placówki, w której praktyka jest odbywana, w szczególności poznanie realizowanych przez nią zadań dydaktycznych, sposobu funkcjonowania, organizacji pracy, pracowników, uczestników procesów pedagogicznych oraz prowadzonej dokumentacji;
2) obserwowanie:
a) czynności podejmowanych przez opiekuna praktyk w toku prowadzonych przez niego lekcji (zajęć) oraz aktywności uczniów,
b) toku metodycznego lekcji (zajęć), stosowanych przez nauczyciela metod i form pracy oraz wykorzystywanych pomocy dydaktycznych,
c) interakcji dorosły (nauczyciel, wychowawca) – dziecko oraz interakcji między dziećmi lub młodzieżą w toku lekcji (zajęć),
d) procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego w klasie, ich prawidłowości i zakłóceń,
e) sposobów aktywizowania i dyscyplinowania uczniów oraz różnicowania poziomu aktywności poszczególnych uczniów,
f) sposobu oceniania uczniów,
g) sposobu zadawania i kontrolowania pracy domowej,
h) dynamiki i klimatu społecznego klasy, ról pełnionych przez uczniów, zachowania i postaw uczniów,
i) funkcjonowania i aktywności w czasie lekcji (zajęć) poszczególnych uczniów, z uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych,
j) działań podejmowanych przez opiekuna praktyk na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i zachowania dyscypliny,
k) organizacji przestrzeni w klasie, sposobu jej zagospodarowania (ustawienie mebli, wyposażenie, dekoracje);
3) współdziałanie z opiekunem praktyk w:
a) planowaniu i przeprowadzaniu lekcji (zajęć),
b) organizowaniu pracy w grupach,
c) przygotowywaniu pomocy dydaktycznych,
d) wykorzystywaniu środków multimedialnych i technologii informacyjnej w pracy dydaktycznej,
e) kontrolowaniu i ocenianiu uczniów,
f) podejmowaniu działań na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych,
g) organizowaniu przestrzeni klasy,
h) podejmowaniu działań w zakresie projektowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
4) pełnienie roli nauczyciela, w szczególności:
a) planowanie lekcji (zajęć), formułowanie celów, dobór metod i form pracy oraz środków dydaktycznych,
b) dostosowywanie metod i form pracy do realizowanych treści, etapu edukacyjnego oraz dynamiki grupy uczniowskiej,
c) organizację i prowadzenie lekcji (zajęć) w oparciu o samodzielnie opracowywane scenariusze,
d) wykorzystywanie w toku lekcji (zajęć) środków multimedialnych i technologii informacyjnej,
e) dostosowywanie sposobu komunikacji w toku lekcji (zajęć) do poziomu rozwoju uczniów,
f) animowanie aktywności poznawczej i współdziałania uczniów, rozwijanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy z wykorzystaniem technologii informacyjnej,
g) organizację pracy uczniów w grupach zadaniowych,
h) dostosowywanie podejmowanych działań do możliwości i ograniczeń uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
i) diagnozowanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów,
j) podejmowanie indywidualnej pracy dydaktycznej z uczniami (w tym uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi),
k) podejmowanie działań wychowawczych w toku pracy dydaktycznej, w miarę pojawiających się problemów, w sytuacjach: zagrożenia bezpieczeństwa, naruszania praw innych, nieprzestrzegania ustalonych zasad,
l) podejmowanie współpracy z innymi nauczycielami, wychowawcą klasy, pedagogiem szkolnym, psychologiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami;
5) analizę i interpretację zaobserwowanych albo doświadczanych sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, w tym:
a) prowadzenie dokumentacji praktyki,
b) konfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką,
c) ocenę własnego funkcjonowania w toku wypełniania roli nauczyciela (dostrzeganie swoich mocnych i słabych stron),
d) ocenę przebiegu prowadzonych lekcji (zajęć) oraz realizacji zamierzonych celów,
e) konsultacje z opiekunem praktyk w celu omawiania obserwowanych i prowadzonych lekcji (zajęć),
f) omawianie zgromadzonych doświadczeń w grupie studentów (słuchaczy).

Organizacja praktyk

 • Praktyki mają charakter indywidualny.
 • Miejscem odbywania praktyk mogą być wyłącznie placówki realizujące zadania zgodne z kierunkiem studiów i określonym etapem (etapami) edukacyjnymi zgodnie z przygotowanie merytorycznym do nauczania przedmiotu (rodzaju zajęć)
 • Skierowanie potwierdzające konieczność odbycia praktyk wydaje Kierownik lub Sekretarz Studiów Podyplomowych
 • Słuchacz przedstawia skierowanie Dyrektorowi wybranej przez siebie placówki (placówek) w celu uzyskania pisemnej zgody na odbywanie praktyki
 • Słuchacz ma obowiązek dostarczyć Opiekunowi praktyk opinię o odbytej praktyce wydane przez zakład pracy oraz potwierdzone karty przebiegu praktyki oraz przykładowe konspekty, scenariusze lekcji (zajęć).

Do obowiązków uczestników praktyk należy:

 1. zapoznanie się przed rozpoczęciem praktyki z treścią Regulaminu,
 2. aktywne uczestniczenie w praktyce pedagogicznej,
 3. wypełnianie poleceń i zadań wyznaczonych przez opiekuna praktyk,
 4. przestrzeganie obowiązujących w miejscu pracy regulaminów,

Warunki zaliczenia:

 • Dokumentem potwierdzającym odbycie praktyk jest opinia o słuchaczu i KARTA PRAKTYK (pozostaja w dokumentacji Uczelni) oraz konspekty prowadzonych zajęć (materiały słuchacza).
 • Udział w zajęciach objętych praktyką jest dokumentowany w Karcie Praktyk w formie zapisów z każdego dnia/godziny  praktyki
 • Fakt odbycia praktyki potwierdza opiekun praktyk oraz dyrektor placówki/instytucji,  w której praktyka była realizowana
 • W przypadku, gdy praktyka była realizowana w większej liczbie placówek, wymagane jest potwierdzenie odbycia praktyk przez opiekuna i dyrektora każdej placówki
 • Zaliczenia praktyk dokonuje Kierownik studiów na podstawie dostarczonej dokumentacji.
 • Słuchacz jest zobowiązany dostarczyć kierownikowi studiów w wyznaczonym przez niego terminie dokumenty potwierdzające odbycie praktyki.

Brak wymaganej dokumentacji jest równoznaczny z nie zaliczeniem praktyk i nie dopuszczeniem do egzaminu końcowego.

Program praktyk do pobrania

Załączniki:

1. Druk porozumienia

2. Karta przebiegu praktyk

3. Opinia praktyka hospit. - asystencka

4. Opinia praktyka metodyczna