"Absolwent studiów podyplomowych na kierunkach: przygotowanie pedagogiczne, terapia pedagogiczna oraz pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Studia te kończą się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych...."
więcej informacji >

Charakterystyka studiów

Absolwent studiów podyplomowych z Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Wychowania Przedszkolnego uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Studia te kończą się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych. Słuchacz uzyskuje w trakcie 3 semestrów trwania studiów uzyskuje 40 punktów ECTS

Sylwetka absolwenta

Absolwent studium podyplomowego Pedagogika Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne przygotowany jest do pracy w przedszkolu oraz w szkole podstawowej w zakresie znajomości specyfiki rozwoju małego dziecka, opieki, zabawy, diagnozy społeczno-rozwojowej, a także podstaw logopedii i wspierania rozwoju dzieci z zaburzeniami w rozwoju.

Absolwent potrafi zorganizować zabawę i czas zajęć grupie dzieci, wykorzystać odpowiednie metody pracy oraz wykonać diagnozę pedagogiczną. Absolwent właściwie umie zaopiekować się grupą dzieci i rozumie ich potrzeby. Wyposażony jest w niezbędną wiedzę merytoryczno-przedmiotową i umiejętności metodyczno-warsztatowe umożliwiające mu przekazywanie dzieciom, zdobytej wiedzy w sposób atrakcyjny i zrozumiały na różnego typu zajęciach w przedszkolu i w szkole w klasach od I - III.

Absolwent gotów jest również do rozszerzania swojego profesjonalizmu, czuje się zobowiązany do systematycznego kwestionowania własnych umiejętności i posiadanej wiedzy, a co za tym idzie podejmowania dalszych działań rozwojowych

Kwalifikacje

 • Studia mają charakter studiów kwalifikacyjnych i zgodnie z aktualnymi wymaganiami oświatowymi, w tym z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, ich ukończenie daje kwalifikacje do pracy w klasach I-III szkoły podstawowej i w przedszkolach.
 • Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów uprawniających do prowadzenia zajęć w przedszkolu, oddziałach "zerowych" [o ile takie zostają powołane przy placówkach przedszkolnych lub szkołach podstawowych] i w klasach I-III Szkoły Podstawowej.
Przyporządkowanie do obszaru/obszarów kształcenia oraz kierunku/kierunków studiów: Pedagogika
Wskazanie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, do których odnoszą się efekty kształcenia: Pedagogika
Wskazanie związku z misją Uczelni i strategią jej rozwoju: studia podyplomowe są studiami kwalifikacyjnymi, poszerzającymi zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji słuchaczy, związanych z podwyższaniem kompetencji w ramach nauczania w przedszkolu i klasach I-III. Pozwalają na kontynuowanie nauki, zdobywanie nowych uprawnień w obszarze Pedagogiki oraz Filologii o specjalności nauczycielskiej.

Ogólne cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia (typowe miejsca pracy):

 • Absolwent studium podyplomowego Pedagogika Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne przygotowany jest do pracy w przedszkolu oraz w szkole podstawowej w zakresie znajomości specyfiki rozwoju małego dziecka, opieki, zabawy, diagnozy społeczno-rozwojowej, a także podstaw logopedii i wspierania rozwoju dzieci z zaburzeniami w rozwoju. Absolwent potrafi zorganizować zabawę i czas zajęć grupie dzieci, wykorzystać odpowiednie metody pracy oraz wykonać diagnozę pedagogiczną.
 • Absolwent właściwie umie zaopiekować się grupą dzieci i rozumie ich potrzeby.
 • Absolwent wyposażony jest w niezbędną wiedzę merytoryczno-przedmiotową i umiejętności metodyczno-warsztatowe umożliwiające mu przekazywanie dzieciom, zdobytej wiedzy w sposób atrakcyjny i zrozumiały na różnego typu zajęciach w przedszkolu i w szkole w klasach od I - III.
 • Absolwent gotów jest również do rozszerzania swojego profesjonalizmu: czuje się zobowiązany do systematycznego kwestionowania własnych umiejętności i posiadanej wiedzy, a co za tym idzie podejmowania dalszych działań rozwojowych
 • Studia mają charakter studiów kwalifikacyjnych i zgodnie z aktualnymi wymaganiami oświatowymi, w tym z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, a także Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012, w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, ich ukończenie daje kwalifikacje do pracy w klasach I-III szkoły podstawowej i w przedszkolach. Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów uprawniających do prowadzenia zajęć w przedszkolu, oddziałach "zerowych", o ile takie zostają powołane przy placówkach przedszkolnych lub szkołach podstawowych] i w klasach I-III Szkoły Podstawowej.

Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydata):
W zakresie wiedzy:

 • [PD1A_W01] posiada podstawową wiedzę z zakresu pedagogiki oraz subdyscyplin pedagogicznych z uwzględnieniem elementarnej terminologii, teorii i metodologii związanej z pedagogiką oraz dyscyplinami pokrewnymi;
 • [PD1A _W02] posiada podstawową wiedzę o miejscu pedagogiki w systemie nauk oraz jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z subdyscyplinami i innymi dyscyplinami nauk;
 • [PD1A _W03] posiada podstawowa wiedzę na temat wychowania i kształcenia oraz ich podstaw wynikających z filozofii, psychologii, socjologii, historii oraz biologii i medycyny;
 • [PD1A _W04] zna podstawowe założenia wybranych filozoficznych, psychologicznych i społecznych koncepcji człowieka, stanowiących fundament działalności pedagogicznej;
 • [PD1A _W05] posiada podstawową wiedzę z zakresu rozwoju człowieka oraz prawidłowości typowych dla wieku okresów rozwojowych w aspekcie społecznym, psychologicznym i biologicznym, w odniesieniu do odpowiednich etapów edukacji;
 • W zakresie umiejętności:
 • [PD1A _U02] potrafi stosować podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki, subdyscyplin pedagogicznych oraz nauk pokrewnych w celu analizowania i interpretowania problemów dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych oraz społecznych uwarunkowań procesu edukacji;
 • [PD1A _U03] potrafi posługiwać się podstawową wiedzą teoretyczną z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki i metodyki szczegółowej w celu analizowania i interpretowania oraz diagnozowania, prognozowania i projektowania działań w odniesieniu do sytuacji dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych z uwzględnieniem różnych obszarów pedagogicznych;
 • [PD1A _U08] potrafi pracować z uczniami, indywidualizować oraz dostosowywać wymagania edukacyjne do potrzeb i możliwości uczniów, także dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • [PD1A _U09] potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności, korzystając z rodzimych i obcych źródeł oraz nowoczesnych technologii informacyjnych (ICT) w zakresie przetwarzania tekstów, wykorzystywania arkuszy kalkulacyjnych, korzystania z baz danych oraz pozyskiwania i przetwarzania informacji;
 • [PD1A _U10] posiada podstawowe umiejętności oparte na założeniach metodologii badań pedagogicznych pozwalające na analizowanie, planowanie, konstruowanie i samodzielne prowadzenie prostych badań pedagogicznych oraz opracowanie materiału badawczego i zaprezentowanie wyników z wykorzystaniem technologii informacyjnej;
 • [PD1A _U11] potrafi w sposób uporządkowany i logiczny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące wybranych zagadnień pedagogicznych w oparciu o wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki, subdyscyplin pedagogicznych oraz nauk pokrewnych;
 • [PD1A _U13] potrafi zaprezentować własne pomysły, sugestie i wątpliwości korzystając z dorobku pedagogiki, subdyscyplin pedagogicznych oraz nauk pokrewnych;
 • [PD1A _U16] ma wykształcone podstawowe nawyki posługiwania się narządem mowy;
 • [PD1A _U20] posiada umiejętności językowe zgodne z wymaganiami ustalonymi dla określonego obszaru i poziomu kształcenia;

W zakresie kompetencji społecznych:

 • [PD1A _K01] ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia;
 • [PD1A _K03] jest świadomy problemów moralnych i dylematów etycznych związanych z pracą pedagogiczną, samodzielnie poszukuje optymalnych rozwiązań, zgodnie z zasadami etyki;
 • [PD1A _K07] odpowiedzialnie przygotowuje się do pracy pedagogicznej, potrafi sam zaprojektować i wykonać działania pedagogiczne.