"Absolwent studiów podyplomowych na kierunkach: przygotowanie pedagogiczne, terapia pedagogiczna oraz pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Studia te kończą się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych...."
więcej informacji >

Program studiów

Studia podyplomowe - Pedagogika Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne

PROGRAM STUDIÓW NABÓR 2015/2016

Nazwa przedmiotu

Forma
zaliczenia

semestr

Forma zajęć

ECTS

Wykł.

Ćw.

Kon.

Sem.

Lab.

Kształcenie w zakresie Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Wychowania Przedszkolnego

Teoretyczne i metodyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Egzamin

I

30

3

Psychologia dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Egzamin

I

20

2

Pedagogika przedszkolna i podstawy edukacji zintegrowanej

Zaliczenie z oceną

I

30

2

Diagnoza pedagogiczna

Zaliczenie z oceną

I

10

1

Pedagogika dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Egzamin

I

20

2

Praca opiekuńczo-wychowawcza w przedszkolu i w szkole

Zaliczenie z oceną

I

10

1

Literatura dla dzieci

Egzamin

I

20

2

Podstawy wiedzy o języku polskim

Zaliczenie z oceną

II

10

1

Podstawy matematyki

Zaliczenie z oceną

II

10

1

Podstawy edukacji przyrodniczej

Zaliczenie z oceną

II

10

1

Zajęcia umuzykalniające

Zaliczenie z oceną

II

15

1

Edukacja regionalna w przedszkolu i klasach I-III

Zaliczenie z oceną

II

20

1

Metodyka edukacji polonistycznej

Egzamin

II


20
2

Metodyka edukacji matematycznej

Egzamin

II


20
2

Metodyka edukacji przyrodniczej

Zaliczenie z oceną

II


15
1

Pedagogika zabawy z metodyką

Zaliczenie z oceną

III


20
1

Edukacja muzyczna dzieci z metodyką

Zaliczenie z oceną

III


20
1

Edukacja plastyczna dzieci z metodyką

Zaliczenie z oceną

III


20
1

Metodyka prowadzenia zajęć technicznych i komputerowych

Zaliczenie z oceną

III


10
1

Edukacja fizyczna i zdrowotna z metodyką

Zaliczenie z oceną

III


10
1

Komunikacja interpersonalna

Zaliczenie z oceną

III


10
1

Podstawy diagnozy i terapii logopedycznej

Zaliczenie z oceną

III

10

1

Seminarium dyplomowe

Zaliczenie z oceną

II,III

20

3

Praktyki zawodowe

Zaliczenie z oceną

II,III


5

Praca końcowa i egzamin końcowy

Egzamin

III


2

Efekty kształcenia