"Absolwent studiów podyplomowych na kierunkach: przygotowanie pedagogiczne, terapia pedagogiczna oraz pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Studia te kończą się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych...."
więcej informacji >

Warunki i tryb rekrutacji

Studium Podyplomowe z Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Wychowania Przedszkolnego przeznaczone jest dla:

Absolwentów studiów magisterskich i licencjackich na kierunkach pedagogicznych, psychologicznych lub absolwentów filologii polskiej i filologii o specjalności nauczycielskiej.

Na Studium Podyplomowe z Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Wychowania Przedszkolnego mogą być przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych, tj. posiadające dyplom licencjata, magistra uzyskany w Polsce lub innym kraju.

Warunki rekrutacji:

  1. Limit miejsc - 30
  2. Termin rekrutacji - od dnia 1 lipca 2018 do dnia 30 września 2018
  3. Miejsce składania dokumentów - pokój B116

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

  1. Podanie z prośbą o przyjęcie na studia podyplomowe kierowane do Dziekana Wydziału Humanistyczno-Społecznego
  2. Kwestionariusz osobowy (proszę wydrukować dwustronnie)
  3. Dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczoną kserokopię dyplomu
  4. Aktualne zaświadczenie lekarskie o zdolności wykonywania zawodu

Kandydaci na studia podyplomowe z Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Wychowania Przedszkolnego przyjmowani są na podstawie dokumentów określonych w warunkach rekrutacji, a postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza Kierownik Studiów Podyplomowych.

Przyjęć na studia podyplomowe dokonuje się po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego zgodnego z warunkami rekrutacji.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe przyjmowani są na podstawie dokumentów określonych w warunkach rekrutacji.

  1. Osoby przyjęte na studia podyplomowe uzyskują status słuchacza. Kandydat staje się słuchaczem studium, gdy: wniesie w wyznaczonym terminie opłatę za studia podyplomowe; terminy wnoszenia opłat za studia podyplomowe określa rektor.
  2. Słuchacz ma ponadto obowiązek zapoznania się regulaminem studiów podyplomowych.