"Absolwent studiów podyplomowych na kierunkach: przygotowanie pedagogiczne, terapia pedagogiczna oraz pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Studia te kończą się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych...."
więcej informacji >

Koncepcja i regulamin praktyk pedagogicznych

Praktyka pedagogiczna  jest ściśle powiązana  z komponentami modułów stanowiąc integralną całość zaprojektowaną tak, aby wiedza teoretyczna stanowiła podstawę do nabywania praktycznych umiejętności potrzebnych doprowadzenia terapii pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach opiekuńczych. Łączna liczba godzin praktyk wynosi 60 godzin* i realizowana jest w  formie praktyki terapeutycznej o charakterze hospitacyjno-asystenckim oraz praktyki metodycznej. Celem praktyki jest gromadzenie doświadczeń związanych z diagnozowaniem indywidualnych potrzeb i możliwości dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz pracą terapeutyczną. Praktyka odbywa się w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, przedszkolach, szkołach lub placówkach realizujących proces terapeutyczny na danym etapie edukacyjnym lub etapach edukacyjnych. Celem praktyki metodycznej jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą terapeutyczną nauczyciela/wychowawcą i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu terapii z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym.

  • Praktyka pedagogiczna jest obowiązkowa.
  • Słuchacz zobowiązany jest do zrealizowania (zgodnie z SKN) praktyki w wymiarze 60 godzin.
  • Praktyka realizowana jest w trakcie drugiego i trzeciego semestru.
  • Nie ma możliwości realizowania mniejszej liczby godzin praktyk niż podane powyżej.

Cele i zadania praktyki

W trakcie praktykinastępuje kształtowanie kompetencji terapeutycznych przez:
1) zapoznanie się ze specyfiką przedszkola, szkoły lub placówki, w której praktyka jest odbywana, w szczególności poznanie realizowanych przez nią zadań opiekuńczo-wychowawczych, sposobu funkcjonowania, organizacji pracy, pracowników, uczestników procesów pedagogicznych oraz prowadzonej dokumentacji;
2) obserwowanie:
a) aktywności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
b) interakcji terapeuta– dziecko oraz interakcji między dziećmi
c) procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego w trakcie terapii pedagogicznej, jej prawidłowości i zakłóceń,
e) czynności podejmowanych przez terapeutę oraz prowadzonych przez niego zajęć,
f) sposobu integrowania przez opiekuna praktyk różnej działalności, w tym opiekuńczo wychowawczej, dydaktycznej, pomocowej i terapeutycznej,
3) współdziałanie z opiekunem praktyk w:
a) sprawowaniu opieki i nadzoru nad dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
b) podejmowaniu działań terapeutycznych wynikających z zastanych sytuacji,
c) ) przygotowywanie pomocy dydaktycznych,
d) prowadzeniu zorganizowanych zajęć terapeutycznych,
e) podejmowaniu działań na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
4) pełnienie roli terapeuty, w szczególności:
a) diagnozowanie specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży i ich możliwości rozwojowych
b) wstępne diagnozowanie dysfunkcji i zaburzeń oraz trudności w uczeniu się
c) samodzielne prowadzenie zajęć terapeutycznych wobec jednostki i grupy
d) organizację i prowadzenie zajęć terapeutycznych  w oparciu o samodzielnie opracowywane scenariusze,
5) analizę i interpretację zaobserwowanych albo doświadczanych sytuacji i zdarzeń
pedagogicznych, w tym:
a) prowadzenie dokumentacji praktyki,
b) konfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką,
c) ocenę własnego funkcjonowania w toku realizowania zadań terapeutycznych
d) ocenę przebiegu prowadzonych działań oraz realizacji zamierzonych celów,
e) konsultacje z opiekunem praktyk w celu omawiania obserwowanych sytuacji i przeprowadzanych działań,
f) omawianie zgromadzonych doświadczeń w grupie studentów (słuchaczy).

Organizacja praktyki

  • Praktyki mają charakter indywidualny.
  • Miejscem odbywania praktyk mogą być wyłącznie placówki realizujące zadania zgodne z kierunkiem studiów i określonym etapem (etapami) edukacyjnymi
  • Skierowanie potwierdzające konieczność odbycia praktyk wydaje Kierownik lub Sekretarz Studiów Podyplomowych
  • Słuchacz przedstawia skierowanie Dyrektorowi wybranej przez siebie placówki (placówek) w celu uzyskania pisemnej zgody na odbywanie praktyki

Do obowiązków uczestników praktyk należy:

1. zapoznanie się przed rozpoczęciem praktyki z treścią Regulaminu,
2. aktywne uczestniczenie w praktyce pedagogicznej,
3. wypełnianie poleceń i zadań wyznaczonych przez opiekuna praktyk,
4. przestrzeganie obowiązujących w miejscu pracy regulaminów,

Warunki zaliczenia:

1.Dokumentem potwierdzającym odbycie praktyk jest opinia o słuchaczu i KARTA PRAKTYK (pozostają w dokumentacji Uczelni) oraz konspekty prowadzonych zajęć (materiały słuchacza).
2.Udział w zajęciach objętych praktyką jest dokumentowany w Karcie Praktyk w formie zapisów z każdego dnia/godziny  praktyki
3.Fakt odbycia praktyki potwierdza opiekun praktyk oraz dyrektor placówki/instytucji,  w której praktyka była realizowana
4.W przypadku, gdy praktyka była realizowana w większej liczbie placówek, wymagane jest potwierdzenie odbycia praktyk przez opiekuna i dyrektora każdej placówki
5.Zaliczenia praktyk dokonuje Kierownik studiów na podstawie dostarczonej dokumentacji.
6.Słuchacz jest zobowiązany dostarczyć kierownikowi studiów w wyznaczonym przez niego terminie dokumenty potwierdzające odbycie praktyki.  
7.Brak wymaganej dokumentacji jest równoznaczny z nie zaliczeniem praktyk i nie dopuszczeniem do egzaminu końcowego.

Załączniki:

1. Regulamin

2. Karta przebiegu praktyki