"Absolwent studiów podyplomowych na kierunkach: przygotowanie pedagogiczne, terapia pedagogiczna oraz pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Studia te kończą się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych...."
więcej informacji >

Dane ogólne

DANE OGÓLNE dotyczące studiów podyplomowych z PEDAGOGIKI  WCZESNOSZKOLNEJ  i  WYCHOWANIA  PRZEDSZKOLNEGO:

1. Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania kwalifikacji podyplomowych: 40

2. Liczba semestrów: 3
Koszt całkowity studiów: 3 500 zł
I semestr – opłata 1 200 zł; II semestr – opłata 1 200 zł; III semestr – opłata 1 100 zł
Opłata dodatkowa za świadectwo ukończenia studiów: 30 zł (płatne przed obroną pracy)

3. Opis sposobu sprawdzenia wybranych efektów kształcenia (dla programu) z odniesieniem do konkretnych modułów, form zajęć i sprawdzianów realizowanych w ramach każdej z tych form:
Podstawowe sposoby sprawdzania efektów kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności, w odniesieniu do modułów kształcenia, to: egzamin pisemny lub ustny, test zaliczeniowy, sprawdzian umiejętności praktycznych (praktyka), sprawdzenie sposobu wykonania (projekt), ocena treści i formy prezentacji (seminarium), a w zakresie kompetencji społecznych jest to obserwacja i rozmowa, dialog, dyskurs, polemika itp. ze słuchaczem.

4. Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk (jeśli przewiduje je program studiów): Praktyki zawodowe obejmują – 150 godzin
Wymaga się, aby 75 godzin praktyk słuchacz odbył w szkole podstawowej, w klasach I-III
A pozostałe 75 godzin w placówce przedszkolnej.

Program praktyk do pobrania

Czas prowadzenia praktyki: po 1 semestrze, 2 i 3 semestr
Miejsce praktyki: szkoła podstawowa i przedszkole

Tryb i warunki zaliczenia praktyki:
Praktykę zalicza Kierownik Studium Podyplomowego na podstawie prowadzonego przez słuchacza dziennika praktyk oraz opinii instytucji/placówki o słuchaczu, w której odbył praktykę.
Praktyka może być zaliczona także na podstawie zaświadczenia z danej placówki/szkoły/przedszkola o podjęciu przez słuchacza pracy w danej placówce na czas nie krótszy niż 3 miesiące.

5. Wymagania stawiane pracy końcowej (jeśli przewiduje ją program studiów): Elementy oceniane w pracy:

 • Metody wykorzystywane w pisaniu pracy [metody analizy, syntezy itp. stosowane w części teoretycznej pracy, metoda np. indywidualnego przypadku itp. stosowane w części badawczej pracy];
 • Techniki badawcze [wywiad, obserwacja, ankieta itp.];
 • Sformułowanie tematu i tezy głównej - materiał realizowany w zależności od potrzeb i tematu; zgodność tekstu z założoną w temacie problematyką;
 • Zasady pisowni i tworzenia sensu – błędy syntaktyczne [gramatyczne] i semantyczne [znaczeniowe];
 • Styl pracy – język i forma wypowiedzi pisemnej [język pisany];
 • Sposób realizacji badań – oraz refleksja własna we wnioskach z badań;

Spis treści:
Powinien wskazywać 3 rozdziały, z podziałem na część teoretyczną [1 lub 2 rozdziały] i część praktyczną, czyli badania własne [1 lub 2 rozdziały]
Proporcje (do wyboru):
1 – 1 rozdział teoretyczny, 2 rozdziały praktyczne
lub
2 – 2 rozdziały teoretyczne, 1 rozdział praktyczny

Wstęp – powinien obejmować:

 • uzasadnienie tematu
 • cel pracy
 • tezę główną
 • krótki opis poszczególnych rozdziałów
 • wskazanie metody wykorzystanej w części teoretycznej pracy oraz wskazanie metody, techniki i narzędzi wykorzystanych w badaniach własnych

6. Zakres i forma egzaminu końcowego: obrona pracy końcowej przed 3 osobową komisją. Egzamin końcowy w formie obrony pracy końcowej, poprzedzony jest oceną pracy przez recenzenta, wskazanego przez Kierownika Studiów Podyplomowych.